REGULAMIN

1. Przepisy wstępne

Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") obejmuje warunki korzystania przez Beneficjenta (zwanego dalej "Klientem") z usług (zwanych dalej "Usługą") świadczonych przez określonego usługodawcę (zwanego dalej "Usługodawcą"). Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej usługodawcy ehaccp.hu (zwanej dalej "stroną internetową"). Zarządzanie danymi osobowymi klienta jest określone w oświadczeniu zarządzania danymi, dostępnym pod następującym adresem URL::

Językiem umowy jest język węgierski. Umowa nie jest umową pisemną, nie jest zarejestrowana przez Usługodawcę, więc nie jest dostępna później i nie może być udostępniona. Informacje techniczne niezbędne do korzystania z usług, nie zawarte w niniejszym Regulaminie, są udostępniane na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej. "Konsument" jest - w świetle niniejszego Regulaminu oraz zawartej umowy - osobą fizyczną działającą poza zakresem jego zawodu, indywidualnym zajęciem lub działalnością, która dokonuje zakupów, zamówień, odbiera i korzysta z usług i jest adresatem komunikacji biznesowej i ofert dotyczących usług.

2. Usługodawca

Nazwa usługodawcy: Maxíz Ltd.

Siedziba: 8315 Gyenesdiás, Petőfi S.u.12.

Numer identyfikacji podatkowej: 12410671-2-20

Numer rejestru spółek: 20-09-74897

Data rejestracji: 2010.01.26.

E- mail: info@ehaccp.hu

3. Warunki korzystania z usług, przedmiot umowy

3.1. Warunki korzystania z usług

Usługi mogą być świadczone osobie fizycznej, która ukończyła 18 rok życia, osobie prawnej lub klientowi będącemu podmiotem gospodarczym nieposiadającym osobowości prawnej. Klient korzystający z usług i zawierający umowę oświadcza, że jest prawnie kompetentny, jest osobą dorosłą w aspekcie ustawowych przepisów węgierskiego systemu prawnego oraz - w imieniu podmiotu, który reprezentuje - jest uprawniony do składania deklaracji wymaganych do realizacji zamówienia w sposób niezależny lub posiada odpowiednie upoważnienia do zawarcia umowy o świadczenie usług.

3.2. Przedmiot umowy

Usługodawca publikuje szczegółowe informacje o poszczególnych usługach, warunkach technicznych i sposobie ich wykorzystywania na swojej stronie internetowej i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Poszczególne rodzaje usług są następujące:

  1. Logowanie HACCP online:W ramach tej usługi Klient może dokonać rejestracji HACCP online.
  2. Przechowywanie danych w Internecie:Klient podczas korzystania z aplikacji online może przechowywać zdjęcia, archiwalne wpisy (które przechowywane są zgodnie z czasem ustawowym), bazy danych jak również zarządzać adresami e-mail.
  3. Aplikacja:Mobilna aplikacja, która pozwala użytkownikowi na cyfrowe logowanie HACCP bez połączenia z Internetem. Dzięki wykorzystaniu aplikacji, zdjęcia, dane i logi będą automatycznie synchronizowane z danymi abonenta za pośrednictwem połączenia internetowego.

4. Umowa abonencka

4.1. Zawarcie umowy abonenckiej

4.1.1. Rejestracja

Wolą Klienta do zawarcia umowy abonamentowej może być zamówienie złożone poprzez stronę internetową Usługodawcy, w którym to momencie Klient zgadza się z polityką plików cookie w niniejszym Regulaminie, w oświadczeniu o ochronie prywatności. Zamówienie jest dostarczane po rejestracji. Rozpoczynając zamówienie, system sprawdza kompletność informacji podanych przy rejestracji, na która składa się: nazwa Klienta, adres e-mail, nazwa organizacji/firmy, adres, hasło Klienta, informacje do rozliczeń. Zarejestrowany adres e-mail (zwany dalej "kontaktowym adresem e-mail") będzie wykorzystywany do kontaktu z Usługodawcą. Wysłane zamówienie jest uważane za wiążącą ofertę ze strony Klienta do korzystania z usługi zawartej w zamówieniu zgodnie z warunkami opublikowanymi w Regulaminie świadczenia usługi.

4.1.2. Potwierdzenie

Po wysłaniu zamówienia drogą elektroniczną Usługodawca potwierdza zamówienie niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 48 godzin, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na kontaktowy adres e-mail Klienta. E-mail potwierdzający zawiera dane rejestracji i szczegóły zamówienia złożonego przez Klienta, identyfikator zamówienia, datę zamówienia, zamówiony pakiet, opłatę za usługę i całkowitą kwotę do zapłaty. E-mail potwierdzający od Usługodawcy jest równoznaczny z zaakceptowaniem zamówienia wysłanego przez Klienta, w którym została zawarta umowa abonencka pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Nieodłączną częścią umowy abonamentowej jest niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności.

4.1.3. Korekta, modyfikacja

Jeżeli Klient już wysłał zamówienie do Usługodawcy i zauważył błąd w informacjach zawartych w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, Usługodawca powinien zostać o tym poinformowany w ciągu 1 dnia, w celu uniknięcia dokonywania niechcianych zamówień. Klient będzie zwolniony od obowiązku przetargowego jeżeli w sprawie złożonego zamówienia nie otrzyma od Usługodawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia w przeciągu 48 godzin.

4.1.4. Zamówienie

Użytkownik może wybrać sposób, w jaki chciałby skorzystać z usług rejestracji HACCP online, wybierając pakiety usług określone przez Usługodawcę i opublikowane na stronie internetowej.

Użytkownik może zobaczyć szczegóły każdego pakietu usług po kliknięciu pozycji "Cennik" na stronie internetowej, a następnie po kliknięciu nazwy pakietu usług, z którego chciałby skorzystać, lub po zalogowaniu się klikając przycisk "Subskrypcja". Użytkownik zostanie poinformowany o pakiecie usług, z którego korzysta aktualnie poprzez interfejs, który pojawi się po kliknięciu przycisku "Subskrypcja" i kliknięciu aktualnego pakietu subskrypcji. Zostanie również poinformowany o możliwości zmiany pakietu subskrypcji.

Następnie pojawi się interfejs podsumowujący, w którym Użytkownik może zweryfikować informacje znajdujące się w zamówieniu. Użytkownik może indywidualnie modyfikować informacje o swoim zamówieniu, powracając do każdego interfejsu.

Po sprawdzeniu informacji znajdujących się w zamówieniu i udostępnionych poprzez interfejs podsumowujący, użytkownik może kliknąć przycisk "Rozpocznij płatność", aby zamówić wybrany pakiet usług. Ta czynność jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Jeśli Użytkownik wybierze metodę płatności kartą kredytową, a następnie kliknie przycisk "Rozpocznij płatność", Użytkownik zostanie przekierowany do bezpiecznej platformy płatności kartą kredytową.

Nasza usługa płatności online jest realizowana za pośrednictwem systemu SIMPLEPAY obsługiwanego przez OTP Mobil Ltd. Dostęp do Warunków korzystania z usługi można uzyskać za pomocą następującego linku:

4.1.5. Umowa abonencka

Zlecenie przyjęte (potwierdzone) w wyznaczonym terminie uznaje się za umowę elektroniczną, która jest regulowana ustawą V kodeksu cywilnego z 2013 r., Elektronicznymi Usługami Handlowymi oraz ustawą z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych kwestii dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

Jeśli Klient jest uważany za konsumenta, umowa będzie regulowana poprzez kontrakt 45/2014 (II.26.) dotyczący szczegółowych zasad umów między konsumentem a przedsiębiorstwem z uwzględnieniem przepisów dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Przepisy dotyczące prawa konsumentów do odstąpienia od umowy są określone w sekcji 13.3.

4.2. Efekt i czas trwania umowy

Strony zawierają umowę na czas nieokreślony. Początkiem okresu subskrypcji jest data złożenia zamówienia, a wybrany pakiet usług staje się aktywny od potwierdzenia zamówienia, niezależnie od wyników finansowych. W chwili dostarczenia zamówienia, usługodawca wystawi Klientowi fakturę elektroniczną i prześle ją na kontaktowy adres e-mail.

Jeżeli, mimo wyboru metody płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, opłata za usługę nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy do 9 dnia po zamówieniu usług, Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usług zamówionych przez Użytkownika do momentu zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.

4.3. Darmowy okres próbny, okres testowy

Usługodawca może zapewnić Klientowi 30-dniowy bezpłatny okres próbny usług zawartych w pakiecie rejestracji online. Klient może ubiegać się o darmowy okres próbny za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy, który to okres będzie przedmiotem umowy na czas określony. Usługa świadczona w ramach tej umowy jest bezpłatna. Dostawca udostępnia informacje na temat okresu testowego na swojej stronie internetowej. Okres testowy może zostać wykorzystany jednorazowo przez każdego klienta oraz obejmuje on jedną wybraną usługę. Okres próbny może zostać przedłużony na wniosek Klienta i rozpatrzony według uznania przez Usługodawcę. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu wniosku poprzez jednostronną decyzję, a Usługodawca nie jest zobowiązany do uzasadnienia ewentualnej odmowy. W okresie próbnym Klient może korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w wybranej przez siebie Usłudze, ale Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia określonych funkcji podczas okresu próbnego lub dezaktywacji i odrzucenia okresu próbnego. Podczas okresu próbnego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wymagania jakościowe (takie jak czas dostępności), czas reakcji, gwarancję i związane z nimi kary. W okresie próbnym usługa może zostać zakończona w dowolnym czasie bez podania uzasadnienia. Jeśli Klient, przed upływem okresu próbnego nie zaznaczy, że usługa ma być kontynuowana po okresie próbnym, umowa subskrypcji zostanie automatycznie zakończona po wygaśnięciu okresu testowego. Dane są przesłane i przechowywane w systemie na pisemny wniosek Usługodawcy lub Klienta, jeżeli żądanie dalszego przechowywania danych nie zostanie dostarczone Usługodawcy przez Klienta, w ciągu 90 dni od rozwiązania Umowy, Usługodawca automatycznie usunie wszelkie zarejestrowane do tej pory dane Klienta.

W przypadku wyrażenia chęci dalszej współpracy, umowa pozostanie w mocy po zakończeniu okresu próbnego, a zawarte w niej prawa i obowiązki (w tym obowiązek Usługodawcy do zapewnienia pełnej funkcjonalności usługi i obowiązek Klienta zapłaty za usługi) będą obowiązujące zgodnie z niniejszym Regulaminem. O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, strony ponoszą odpowiedzialność za prawa i obowiązki zawarte w Regulaminie. Klient wyraźnie potwierdza, że okres testowy może być używany tylko do rejestracji HACCP online; w przypadku użytkowania witryny w innych celach (kopiowanie własności intelektualnej, szpiegostwo biznesowe itp.) Usługodawca anuluje świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i może żądać odszkodowania od Klienta.

5. Opłata za usługę, fakturowanie

5.1. Opłata za usługę

Usługodawca świadczy usługi na podstawie obowiązujących taryf publikowanych na swojej stronie internetowej w menu "CENNIK".

Klient ma prawo do zmiany wybranego wcześniej zakresu usług i cyklu płatności. W przypadku rozszerzenia zakresu usług, Usługodawca naliczy opłatę proporcjonalną do różnicy w cenie. W przypadku zawężenia zakresu usług, Usługodawca nie zwróci opłaty za pozostały czas. Usługodawca może modyfikować podane opłaty na każdej ze swoich stron internetowych, a tym opłaty uzgodnione w umowie raz w roku lub w przypadku zmiany treści usług lub zawartości pakietów mogą ulec zmianie w trybie natychmiastowym, ale nie retrospektywnym. Usługodawca powiadomi Klienta o zmianach za pośrednictwem kontaktowego adresu e-mail. Klient zostanie o nich powiadomiony minimum 7 dni przed ich wejściem w życie. Jeżeli Klient nie zgadza się z tą zmianą, umowa może zostać rozwiązana poprzez wypowiedzenie określone w niniejszym dokumencie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezmieniania ceny zamówionych przez Klienta usług, do momentu zmiany ich ceny.

Opłaty dotyczące rabatu udzielonego jako "ZNIŻKA" lub przyznane przez innych Usługodawców obejmują odpowiednio rabat jednorazowy; normalne, nieobniżone taryfy będą obowiązywać przez następny okres po okresie obniżonych cen. Usługodawca jednostronnie decyduje o długości trwania upustów cen, warunkach ich przyznawania, ich zakresie oraz ich zniesieniu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia różnych opłat za usługi w poszczególnych krajach w zależności od adresu siedziby Klienta.

Usługodawca może pobierać opłatę za korzystanie z funkcji, które nie są częścią usługi.

Usługodawca informuje Klienta o poszczególnych usługach, opłatach za nie i warunkach ich używania w odrębnej umowie. Odrębna umowa cenowa jest dostępna dla organizacji z minimum 5 oddziałami.

5.2. 5.2. Fakturowanie

Przy złożeniu zamówienia na nowe usługi Usługodawca przygotowuje fakturę lub elektroniczny wniosek płatności, zależnie od metody płatności wybranej przez Klienta. Dokument zostanie wysłany na kontaktowy adres e-mail Klienta w ciągu 5 dni roboczych. Przed rozpoczęciem każdego nowego okresu subskrypcji Usługodawca prześle informację o tym fakcie co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed wystawieniem faktury lub żądanie zapłaty za nowy okres. Informacja o terminie płatności zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (zwanego dalej kontaktowym adresem e-mail). W ciągu 3 dni Klient może zgłosić swoje spostrzeżenia, zastrzeżenia i prośbę modyfikacji danych dotyczących treści prognozy. Po upływie 7 dni kalendarzowych Usługodawca wystawi i prześle klientowi fakturę lub wniosek o płatność elektroniczną. Klient może uiścić opłatę przelewem bankowym lub kartą kredytową na stronie internetowej Usługodawcy. Jeżeli Klient inaczej kompensuje opłaty, Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia kosztów związanych z płatnościami na rzecz Klienta. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pełnej kwoty opłaty Usługodawca przygotuje fakturę. Klient oświadcza, że akceptuje fakturę elektroniczną. Jeśli Klient zażąda faktury papierowej i jej wysłania, Usługodawca prześle ją na wskazany adres pocztowy Klienta. Usługodawca jest uprawniony do naliczenia opłaty za wysyłkę pocztową, w oparciu o opłaty dostawcy usług pocztowych oraz opłatę administracyjną naliczoną przez Usługodawcę.

6. Odpowiedzialność, prawa i obowiązki

6.1. Odpowiedzialność

Klient może korzystać z Usług wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz akceptować fakt, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody materialne i niematerialne poniesione w związku z korzystaniem z usług tylko w przypadku udowodnienia zamierzonego naruszenia umowy lub naruszenie umowy w sposób, który szkodzi drugiej stronie w sposób zagrażający ludzkiemu życiu i zdrowiu fizycznemu.

Usługodawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że naruszenie umowy było spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, które wystąpiły w momencie zawarcia umowy i nie można było oczekiwać uniknięcia tychże okoliczności lub przezwyciężenia szkody.

W czasie trwania umowy Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za dane, którymi zarządza oraz za ich bezpieczeństwo.

Jeżeli dane zostaną uszkodzone z powodu braku lub niewłaściwego zasilenia danymi, żadne kary administracyjne nie mogą zostać w żadnym wypadku nałożone na Usługodawcę.

W przypadku rozwiązania umowy Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania logów Klienta oraz jego osobistych ustawień i dzienników przez 3 miesiące od zakończenia umowy. Jeżeli jednak po upływie 3 miesięcy od rozwiązania umowy Klient odnowi umowę lub jeżeli zażąda swoich wcześniejszych logów, Usługodawca nie będzie w stanie ich dostarczyć, a Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za powstałe w ten sposób szkody.

6.2. Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca jest zobowiązany do tworzenia kopii zapasowych plików, danych i ustawień umieszczonych na swoich serwerach co najmniej co 24 godziny i oczekuje się, że użyje wszelkich środków niezbędnych do ochrony danych Klienta. Jednocześnie Klient musi wiedzieć, że w przypadku utraty danych Usługodawca nie gwarantuje pełnej i aktualnej odbudowy bazy danych lub ich pełnego przywrócenia. W przypadku utraty danych z winy Klienta, Usługodawca (jeśli to możliwe) może odzyskać dane za dodatkową opłatą, którą ustanowi indywidualnie dla Klienta.

Usługodawca może jednostronnie, bez uprzedzenia, rozszerzyć lub zawęzić zakres usług, ponownie wprowadzić pewne funkcje w usługach, zmodyfikować wygląd interfejsów, jak również wprowadzić lub przerwać niektóre usługi i funkcje. Usługodawca przewiduje (ale nie gwarantuje), że o każdej takiej modyfikacji na stronie internetowej poinformuje Klienta co najmniej 7 dni kalendarzowych wcześniej.

Usługodawca jest upoważniony ze względów serwisowych do zalogowania się do interfejsu administracyjnego usług używanych przez Klienta w celu przeprowadzenia modyfikacji ustawień, przeprowadzenia procedur testowych oraz umieszczenia kodów pomiarów na stronie internetowej, które mają na celu optymalizację i rozwiązywanie usterek i błędów.

Świadcząc tę usługę, Usługodawca jako przetwarzający dane, będzie miał dostęp do danych zarządzanych przez Klienta i treści umieszczonych przez Klienta. Usługodawca przetwarza te dane wyłącznie w celu świadczenia usług i nie wykorzystuje ich do własnych celów, jak również nie udostępnia ich stronom trzecim.

W trakcie realizacji takich czynności Usługodawca może mieć podwykonawcę. Wówczas Usługodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania podwykonawcy, tak jakby cała usługa była wykonywana przez Usługodawcę. Lista podwykonawców, którzy mają dostęp do danych Klienta, znajduje się w Oświadczeniu o Zarządzaniu Danymi.

6.3. Prawa i obowiązki Klienta

Klient może swobodnie korzystać z usług 24/7, zgodnie ze swoim celem lub zgodnie z celem reprezentowanej przez niego organizacji biznesowej. Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących swojej działalności. Usługodawca dąży do zapewnienia odpowiednich rozwiązań, ale nie gwarantuje zgodności z prawem, a Klient jest odpowiedzialny i może ocenić, czy dana usługa spełnia odpowiednie wymogi prawne, w związku z tym Usługodawca nie jest uprawniony do ponoszenia odpowiedzialności za działania Klienta, jak również za działania strony trzeciej.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, dane, informacje i działania wykonywane przez siebie oraz ich zgodność z prawem.

Klient nie może przenieść zlecenia, umowy ani żadnej innej usługi zleconej Usługodawcy na osobę trzecią, przekazać jej do użytku ani za darmo, ani za przysługi, bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich błędach wykrytych w usługach.

Klient jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany w swoich danych, które uległy zmianie od momentu zawarcia umowy, w szczególności jeżeli zmiana będzie dotyczyła kontaktowego adresu e-mail. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaniedbania tej czynności.

Klient ma prawo do dodawania nowych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do oferowanych usług. Klient jest zobowiązany do wyboru bezpiecznego, odpowiednio skomplikowanego hasła o (użycie wielkich liter, cyfr i innych znaków) oraz do ochrony nazw kont i haseł do nich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieautoryzowanego dostępu lub dodatkowych strat spowodowanych działaniem użytkownika. Klient niezwłocznie powiadomi Usługodawcę, jeżeli jego dane dostępu (uwierzytelnienia) zostały odtajnione przez osobę nieuprawnioną, aby Usługodawca mógł podjąć niezbędne kroki. Zadaniem i obowiązkiem Klienta jest modyfikacja danych uwierzytelniających (takich jak hasło), które ujawniła osoba nieupoważniona. Klient powinien to zgłosić w interfejsie administracyjnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaniedbania tej czynności.

7. Warunki techniczne, dostępność

7.1. Informacje techniczne dostarczone przez Usługodawcę

Dostawca Usług świadczy usługi na serwerach dostarczonych przez siebie lub przez swojego podwykonawcę. Przetwarzanie usług nie może mieć miejsca na serwerze innym niż serwer udostępniony przez Usługodawcę.

Usługodawca świadczy usługi z roczną dostępnością na poziomie 99,8%. W ramach dostępności Usługodawca zapewnia dostęp do sprzętu i oprogramowania, które dostarczają usługi. Przy obliczaniu dostępności, czas trwania wcześniej ogłoszonej konserwacji i czas trwania nieprawidłowego działania każdej z podfunkcji nie będzie uważany za przestój.

Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby usługi były zawsze dostępne, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki (w tym, ale nie wyłącznie, ewentualną utratę informacji, przeciążenie systemu, awarię leżącą po stronie trzeciej, lub usterkę z powodu nieprawidłowego działania sieci internetowej) znajdujące się poza kontrolą Dostawcy.

Jeżeli Usługodawca nie osiągnie poziomu zadeklarowanej dostępności, za każdą utraconą godzinę naliczone zostaną dwie godziny w tej samej miesięcznej opłacie. Oprócz obniżenia składki określonej w niniejszym dokumencie, Klient nie może rościć praw do odszkodowania lub zwrotu opłaty.

Usługodawca może przenosić usługi Klienta, w zależności od ich wykorzystania, pomiędzy serwery udostępniające. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i przepustowości udostępnionych serwerów. Usługodawca może wprowadzić takie zmiany bez uprzedniego powiadomienia Klienta, a wynikające z tego przestoje zmniejszają czas dostępności.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność, interoperacyjność i/lub przyszłą integrację aplikacji i usług stron trzecich, które współpracują z usługami i/lub integrują się z nimi. Czas dostępności usług nie może być zmniejszony poprzez utratę zewnętrznych aplikacji i usług przez osoby trzecie, nawet jeśli konkretna aplikacja lub usługa została dostarczona lub zalecona Klientowi przez Usługodawcę.

7.2. Warunki techniczne, które powinien zapewnić Klient

Aby korzystać z usług Usługodawcy, Klient musi posiadać odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. Są to: A. Szerokopasmowe połączenie internetowe B. Komputer obsługujący przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, najnowsza lub poprzednia wersja przeglądarki Microsoft Edge), przy czym Usługodawca informuje Klienta o możliwych wyjątkach. C. Jeżeli Klient nie skorzysta z żadnej z wyżej wymienionych przeglądarek, Usługodawca nie będzie zobowiązany do naprawy jakichkolwiek błędów, które mogą zostać wykryte, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, aktualizacja przeglądarki może być rozwiązaniem problemu.

8. Prawo własności intelektualnej

Elementy graficzne i treści stanowiące interfejs publiczny, promocyjny i administracyjny są częścią usługi, a powiązane kody źródłowe są własnością Usługodawcy. Kopiowanie ich w całości lub w części może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy. Wszelkie inne strzeżone własności intelektualne (a w szczególności patent, know-how lub dzieła chronione prawami autorskimi) dostarczane w ramach usługi są własnością Usługodawcy lub jego partnerów, a Klient nabywa wyłączne prawo użytkowania ich w czasie trwania umowy o świadczenie usług, za opłatą za te usługi. Prawa do użytkowania własności intelektualnej stosuje się wyłącznie do użycia i wykorzystania usług, ale nie obejmują one prawa do zmiany, sublicencjonowania lub dystrybucji wytworów intelektualnych. Klient akceptuje, że Usługodawca może używać nazwy i logo Klienta na swoich stronach internetowych jako referencji, może prezentować publiczne interfejsy usług używanych przez Klienta innym Klientom. Klient może poprosić Usługodawcę o zaprzestanie tego. Usługodawca zachowuje wszystkie prawa niewyrażenia na to zgody.

9. Siła wyższa

Za siłę wyższą uważa się każde nadzwyczajne zdarzenie następujące po zawarciu umowy, które uniemożliwia jej wykonanie, a którego strony nie mogły przewidzieć, którego nie można wyeliminować i któremu nie może być przypisana wina żadnej ze stron. Takie zdarzenia mogą obejmować: awarię, strajk, wojnę, rewolucję, akty terrorystyczne, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, epidemie, ograniczenia dotyczące kwarantanny, embargo na wysyłkę itp. W przypadku działania siły wyższej, obie strony są zwolnione z obowiązku przestrzegania umowy, a czasu tego nie traktuje się jako dostępności Dostawcy.

10. Obsługa Klienta

Podstawowym środkiem komunikacji między Usługodawcą a Klientem jest korespondencja e-mail wysyłana z adresu e-mail Usługodawcy opublikowanego na jego stronie internetowej na kontaktowy adres e-mail Klienta.

Usługodawca rejestruje powiadomienia otrzymane od Klienta nie później niż w kolejnym dniu roboczym następującym po wysłaniu ogłoszeniu. Po zgłoszenia przez Klienta usterki w usłudze, Usługodawca odpowiada na pilne problemy, które wpływają na normalną działalność (np. problemy z logowaniem) w ciągu 8 godzin, a w innych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych i jednocześnie rozpoczyna eliminację błędu i jeżeli za naprawienie usterki odpowiedzialność ponosi Usługodawca, koryguje ten błąd. Usługodawca przekazuje informacje o wdrożeniu i procedowaniu procedury rozwiązywania problemów i jego wyeliminowaniu za pośrednictwem Obsługi Klienta, jeśli zażąda tego Klient. Jeżeli Klient ma przeterminowany dług, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usługi Klientowi. Jeżeli Klient zgłasza wady, które spowodował w wyniku niewłaściwego korzystania z Usług, Usługodawca może naliczyć dodatkową opłatę za ich usunięcie. Jeśli Klient zgłosi podejrzenie awarii, która nie ma miejsca, Usługodawca może naliczyć dodatkową opłatę za badanie nieistniejącej awarii.

11. Obsługa skarg konsumentów

11.1. Miejsce, czas i sposób rozpatrywania reklamacji

Usługodawca musi jak najszybciej rozwiązać skargę ustną. W przypadku braku natychmiastowego rozwiązania reklamacji ustnej, ze względu na charakter reklamacji lub jeśli Klient nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca sporządza protokół z przebiegu reklamacji, który będzie przechowywany przez pięć lat wraz z merytoryczną odpowiedzią na skargę Klienta. W przypadku reklamacji złożonej ustnie z wykorzystaniem telefonu lub innych usług łączności elektronicznej Usługodawca prześle kopię raportu dotyczącą reklamacji wraz merytorycznym ustosunkowaniem się do reklamacji złożonej przez Klienta. W pozostałych przypadkach Usługodawca postępuje zgodnie z zasadami rozpatrywania reklamacji pisemnych. Usługodawca odpowiada merytorycznie na otrzymaną reklamację na piśmie w terminie 30 dni. Środek określony w niniejszej umowie oznacza doręczenie pocztą. W przypadku odrzucenia reklamacji Usługodawca informuje Klienta o przyczynie odrzucenia reklamacji.

11.2. Inne opcje egzekwowania

11.2.1. Skarga złożona do Urzędu Ochrony Konsumenta

11.2.3. Wszczęcie postępowania sądowego.

12. Program lojalnościowy - karty rekomendacyjne

Usługodawca może zaoferować zarejestrowanym użytkownikom możliwość oferowania swoich usług stronom trzecim (co zwane jest dalej "Programem Partnerskim"). W Programie Partnerskim mogą brać udział firmy i indywidualni przedsiębiorcy (zwani dalej "Partnerami"). O ile strony nie postanowią inaczej na piśmie, udział w Programie Partnerskim jest w każdym przypadku na czas nieokreślony. W celu obsługi systemu kart rekomendacyjnych Usługodawca udostępnia Klientowi kartę rekomendacji, do której możne uzyskać dostęp z poziomu menu, w zakładce "Moje referencje". Karty rekomendacji to wstępnie napisane listy marketingowe zawierające krótkie informacje na temat eHACCP.

Partner oświadcza, że przekazuje kartę rekomendacji tylko temu Klientowi, który może być zainteresowany skorzystaniem z usługi. Zainteresowaną osobą jest każdy przedsiębiorca indywidualny lub korporacyjny, który ma obowiązek zarządzania rejestrem HACCP podczas wykonywania swojej działalności biznesowej. Zalecenia mediowane przez partnera są identyfikowane przez Usługodawcę za pośrednictwem hiperłącza lub przez podanie kodu polecającego. Zrealizowane przelewy klientów są poza zakresem Programu Partnerskiego i nie podlegają warunkom Programu Partnerskiego. Partner nie jest uprawniony do zawierania umowy abonenckiej z Klientem Pośredniczącym.

Po zarejestrowaniu Klienta z użyciem karty polecającej, Partnera jest uprawniony do uzyskania wpłaty, więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej. Nie jest warunkiem, aby wpłata została uznany za powiązaną z zakupem z sugerowanym klientem, ale rejestracja sugerowanego klienta jest warunkiem wstępnym.

Saldo kredytowe wynikające z ofert i udanych rejestracji będzie automatycznie saldem wykorzystywanym podczas subskrypcji.

Partner może znaleźć informacje o kwocie kredytu lub faktycznej długości okresu kredytowania w interfejsie wewnętrznym w zakładce Moje karty rekomendacji.

Kredyt można przeliczyć na rabat. Jedynym sposobem na wykorzystanie go jest zapłacenie za miesięczną opłatę abonamentową.

Partner oświadcza, że karta rekomendacyjna jest dostarczana potencjalnym Klientom tylko w sposób, który nie jest niezgodny z prawem i nie narusza uzasadnionych interesów Usługodawcy. Jeżeli wystąpi przyczyna powodująca wykluczenie lub Usługodawca dowie się o tym po nawiązaniu stosunku umownego, wówczas jest uprawniony do natychmiastowego wykluczenia Partnera z Programu Partnerskiego po wystąpieniu przyczyny lub po uzyskaniu informacji i jest uprawniony do wycofania zgromadzonego przez użytkownika kredytu.

13. Wypowiedzenie umowy, ograniczenie usług

13.1. Wypowiedzenie umowy przez Klienta

Jeżeli Klient zamierza wypowiedzieć korzystanie z usługi, może wypowiedzieć umowę bez podania uzasadnienia w ostatnim dniu przypadającym na okres płatności.

Klient może wypowiedzieć usługę ze skutkiem natychmiastowym bez podania konkretnego powodu. W tym ostatnim przypadku opłata pozostała do końca okresu rozliczeniowego nie zostanie zwrócona, a Klient nie może jej odzyskać.

Usługi świadczone Klientowi mogą podlegać nadzwyczajnemu rozwiązaniu, jeżeli Usługodawca zwiększy opłatę abonamentową w innych przypadkach niż wyżej wymienione jednostronne zmiany lub w przypadku ograniczenia nieautoryzowanej usługi lub usunięcia lub zmniejszenia funkcjonalności Usług dla Klienta. W takim przypadku Klient może odzyskać opłatę abonamentową, która została opłacona z góry zgodnie z okresem płatności. Anulowanie może zostać dokonane przez Klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail obsługi klienta lub poprzez interfejs administracyjny udostępniony w tym celu przez Usługodawcę.

13.2. Wypowiedzenie, ograniczenie usług przez usługodawcę

13.2.1. Ograniczenie usług

Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Klienta w przypadku naruszenia przez niego umowy. Ograniczenie usług zostanie poprzedzone stosownym zawiadomieniem wysłanym na kontaktowy adres e-mail Klienta. W zawiadomieniu powinien zostać zawarty zarówno powód ograniczenia usług jak również okres karencji, podczas którego Usługodawca daje Klientowi czas na naprawienie naruszenia umowy. Zamiast natychmiastowego rozwiązania, Usługodawca jest uprawniony do podjęcia jednostronnej decyzji. Jeżeli okres karencji określony w zawiadomieniu okaże się niewystarczający i Klient nie naprawi czynnika świadczącego o naruszeniu umowy, Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

13.2.2. Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym

W szczególności (ale nie wyłącznie) Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Usług ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach, niezależnie od tego, czy Klient jest tego świadomy, czy też nie:

  • W przypadku opóźnień w płatnościach przekraczających 9 dni.
  • Gdy Klient wyświetla nieprawdziwe informacje biznesowe w serwisie, gdy jest w trakcie likwidacji lub w stanie upadłości.

Jeżeli Usługodawca zakończy świadczenie Usługi na rzecz Klienta z powyższych przyczyn, Klient nie jest uprawniony do odszkodowania, zwrotu opłaty abonamentowej oraz nie może żądać zwrotu przechowywanych danych związanych z usługą świadczoną mu do tej pory przez Usługodawcę.

13.2.3. Zwykłe rozwiązanie umowy

Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy przed jej końcem lub odmówić dalszego świadczenia usług, w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku gdy:

  • Usługa świadczona na rzecz Klienta skutkuje tym, że Usługodawca jest w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej lub Usługodawca kończy świadczenie usług dla wszystkich klientów lub określonej grupy Klientów;
  • Jeżeli potrzeby Klienta niezwiązane ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami nie mogą być zaspokojone;
  • Jeżeli stanowisko pomiędzy Usługodawcą a Klientem w sprawach zawodowych jest sprzeczne.

Usługodawca przesyła zawiadomienie o zaprzestaniu świadczenia usług i wypowiedzenie na kontaktowy adres e-mailowy Klienta.

13.4. Konsekwencje rozwiązania umowy

Gdy umowa zostanie zakończona lub ograniczona, usługi stają się niedostępne w trybie natychmiastowym. Po wypowiedzeniu umowy Usługodawca ma prawo usunąć dane Klienta, treść usług i wszelkie informacje z nią związane. Klient jest zobowiązany do zapisania wszystkich ważnych dla niego danych przed zakończeniem świadczenia usługi. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku. W czasie likwidacji usługi, Usługodawca może archiwizować zawartość usług. Klient może żądać anulowania usługi, ale Usługodawca nie gwarantuje mu tego, a Klient nie będzie uprawniony do składania roszczeń z tego tytułu. Usługodawca jest uprawniony do pobierania opłaty za wycofanie oraz wydanie danych.

13.5. Zmiana umowy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej, nie retrospektywnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem podanego kontaktowego adresu e-mail (zwanego dalej kontaktowym adresem e-mail). Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji umowy na podstawie zlecenia w zakresie obowiązujących opłat określających modyfikację usług, rozszerzenie lub ograniczenie jej zakresu. Jeżeli zmiana dotyczy kwestii lub postanowienia, które nie są uregulowane przez strony w Regulaminie lub w inny sposób, Klient może wypowiedzieć umowę w dniu wejścia w życie zmiany, jeżeli Klient nie zgadza się z tą modyfikacją. Opłaty uiszczone za okres następujący po dacie wejścia w życie poprawki podlegają zwrotowi. Usługodawca powiadomi Klientów o zmianach dotyczących kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

14. Inne postanowienia

Strony informują się wzajemnie na temat wszelkich okoliczności występujących po zawarciu umowy, które zakłócają wykonanie umowy. Obie strony umowy postanawiają rozstrzygać wszelkie spory w drodze pokojowych negocjacji bezpośrednich. W innych przypadkach (I), jeżeli Klient jest traktowany jako firma zgodnie z Kodeksem Cywilnym, strony będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub (ii) jeśli Klient jest uważany za konsumenta, zastosowanie mają ogólne zasady jurysdykcji. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności między tymi warunkami umownymi a konkretną indywidualną umową o świadczenie usług (np. dotyczącą zamówienia) zastosowanie mają szczegóły danej umowy o świadczenie usług. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie pierwszeństwo mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Data: Gyenesdiás, 2016. 08.01.

Data wejścia w życie: 2016.09.01.